.WAFL (l sJDNp1ezqntry(e& 7\D,:DNp1ezqiurl Chttp://www.laurasmidiheaven.com/00-MIDI/2/000000002975/Ave%20Mariamime text/htmlhvrsdata Ave Maria MIDI

Right-click in IE - choose Save Target As!   Left-click in NS and Firefox and Save to Disk!
No sound? Try closing and playing again.


Notes:
Uploaded 5/17/01
28 KB

[ close ]
postDNpXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate e&DNpLnntry(7?,exU9}Q.ty֛xaurl >http://www.laurasmidiheaven.com/00midis/000000002975-refer.damime text/htmlhntt"1663cb-daf-4448766d"hvrsdata Ave Maria - Spiritual MIDI at Laura's MIDI Heaven!
Ave Maria
Spiritual
Click here to vote 'I like it!' No interruption of music!!
Like it!

Click here to vote 'I LOVE  it!'  No interruption of music!!
Love it!
post9}Q.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate 7?9}Q.n&ǃ ntry(u {0]@`ƫӐh8R }|url 8http://www.laurasmidiheaven.com/00midis/000000002975.damime text/htmlhntt"1663c9-a81-4448766d"hvrsdata Spiritual MIDI - Ave Maria
Convert this midi to ringtone and send to your phone NOW! Right-Click in IE to Download and Save TARGET As..- Netscape just click! Be sure you're using the browser plug-in to listen to the midi! Not an external player.
post]@`XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate u]@`-n&Lj } ntry(c/¶v 6iǺr|#y΀ url ;http://www.laurasmidiheaven.com/images/gradient_bglong.jpgbsrlChttp://www.laurasmidiheaven.com/00-MIDI/2/000000002975/Ave%20Mariamime image/jpeghntt"2c106-44f-41787692"hvrsdataJFIFddDuckydAdobedIvaQqbR!aQq" ?ՑO6&r_W%:iSCČ8kcP ceԗ-8Non2[LPcrzW* r'rT76cE%j+M.MTϖ5B6لr{v׌NRi!#mTj;"05I.FқI$%)3rzTfZ5Iq҄Q.KMSerTYmJp=m,e7ZNnSJAIz/KMPj 2:tMTsrg%ܞܷН[Xc+ʆhttp://www.laurasmidiheaven.com/00midis/000000002975-refer.damime image/gifhntt"2bfc9-2f-43b9db53"hvrsdataGIF89a!,ˍ;postXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate r?ߋǏh/ntry(,C *FQ66<dHNOG"Eurl 0http://www.laurasmidiheaven.com/js/nocontext.jsbsrl>http://www.laurasmidiheaven.com/00midis/000000002975-refer.damimeapplication/x-javascripthntt"352593-158-41584ab6"hvrsdata//Copyright 1999-2002 Laura's MIDI Heaven! All Rights Reserved! document.oncontextmenu = function(){return false} if(document.layers) { window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); window.onmousedown = function(e){ if(e.target==document)return false; } } else { document.onmousedown = function(){return false} } post<dXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate ,C <dAh}6ǏXntry(*Qߤoa3j|M)lkns )}>url Fhttp://www.burstnet.com/cgi-bin/ads/ad2349a.cgi/ns/v=2.0S/sz=468x60A/bsrlChttp://www.laurasmidiheaven.com/00-MIDI/2/000000002975/Ave%20Mariamime text/urlhvrsdata[InternetShortcut] URL=http://a1444.g.akamai.net/7/1444/1104/1139518780/www.burstnet.com/gifs/eastern_pacific_canada_hover_468x60_020306.gif post)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate *Q)DunݏǏntry(ٍ͏?ˁ@aPƢ8oqp(> url 7http://www.laurasmidiheaven.com/images/sendtophone.gifbsrl8http://www.laurasmidiheaven.com/00midis/000000002975.damime image/gifhntt"2c103-383-417355ae"hvrsdataGIF89a`DFw3Z"S3M &f:U@-!,I8ͻ`(dihlp,tm52Ey ,C((.#E`0Gu$R^oSi.G%epy"achj`D|z|+%i= =  p ] i Ah   c= E _=tܦN(``e((&L1`˭\vmA[r('ac[CIe hAPP- !5t:n1VG%tT݉h\Ā4P@]LB 0bI"AĬ#V7BJ b=<]߹JhBk ӱeY#]5aJAY&jH'52ݎf d4/e^&@>e!ɝ)3Ь%8CPB k'`\ 'ՂEV{QY{ĖtVnIYwj3=PpQ Ch) @i%Eƞh|'>!ZU"PъQ`W}9 :[@8C?Ȉ%Fxq@]Z#p1"-\TT`@GymTǛ IYP!=vC( fadJt1O\t)ej @0YL!"`#0Q _@@lJĪKLʪ^a8z.RI7;U6 0.l&N1\Fz[覫+;postƢXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate ٍƢF.ǒntry([y1u\ fc֞G˞spH\ P/z url 2http://www.laurasmidiheaven.com/images/smiley.gifbsrl>http://www.laurasmidiheaven.com/00midis/000000002975-refer.damime image/gifhntt"2c12e-5d-4231b821"hvrsdataGIF89a!,. Ǒb ZyI-<!hnV~-+s)ev|jdC;post˞XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate [y1u˞KϾWhǒ]ntry(ېlNH ﺼjGp-url 4http://www.laurasmidiheaven.com/images/sendcard.gifbsrl8http://www.laurasmidiheaven.com/00midis/000000002975.damime image/gifhntt"2c0ec-2f6-417355ab"hvrsdataGIF89a`KDM7*w#>3Q" V<&FA![UHfC-42/(9!,I8ͻ`(dihlp,tmx]$(d Kd(*KdE!az4A(PDRl9$ͦ=w) fhpkJF&MOshRYzx}v ~ c~ `nb  Fh e y |r A`Xdbb `d4 m i@~L| PXA!5`d w -v<̃vQw?( h $` 4 $ Nhft (bEp@"\v׌yf#`XCb<"؏ÐDّ/phL0hj6ەٶn&ܗ!w\r1לsMwݚiwgޜ{gߞ觟 (h B`>υ8ڡxԉoæ⋠\4׍7X@=@YE"5 ړPF”SV ەeۖ\v)Éeifj^oxsVPw'||g~7h.ʨ`K£D;) \ؖv)\:*e@6*a+c*+0j@$+Kl"},qshRn-v[޷''  !" d "l-a- Z[ ĩޞB Z:j4^ @:nc!Bi (㪫,+< f2Bk& fuEcptwZy۞W  5 ^78oqMo3k={h7xo:{[Z@e^ݐU Xu YA"# HLt9e> Y8[v3)hz]d7 vbZt'\~J=d Ps&lk?7EiX7 Daka) -ctоo~o R#/[Uq@l5A I, R㹙nt!4]UBi1Gh!ZfBƐi@ mxê 6!@ռ( Ltf=*fo{ckvK%laJߦ̨FO~t#M wG1$d!)"5@R# l/iLu%ZBQbd<]EPd %FQ0 GO`0دbʭpk8uh|,83%h\cƹϛP1<z< btvu dg"9V3TY=9UX'4 Ѐz@s GЄ*4thKu"C6"ˀVVhc%ʒ$l0(͘\ĢN綱1S|^Ւ7I=ҸlKUmP$'\}5_ :9V .2)sAzO s5\GXW՝ikZ¤aKX&Q H:YV *_ ϣ%0Lp4edD;jY-j7-ݭRT8pzpw0r{NEW2dX׺).˺]ptYo &̓zK7wKx,Yx(p5'X?s$uapܶ6^[05ѭbn33i䎓 2Hu h.HNJOxDWNt %8)D6)xh] 1P2<hB)ZbJqي^0}ZJzҕt\41婅CT19q!YL bWL^[-^V&W4[^ )F!gDM+ƀEyۈσH\z̤0 H6E,R-}7TűH䲫]ZsWJM.\ uyk˯o-pHȃ >%T9yzyFO቉+nO|v8.%zJazL%zyuIf]Xn\KNWck\wZv|{Ay QHQsk0~=*}czկ~WKNx`(K뵷 LvvuJqmvrJ|Ɠr}.^#}!H#r("Ձ "8$X&x(*,'w-284x8:<؃>g|?8D(66XHJL؄TRX[SxXZ4Qȅ`RVdXfx%)nhxUsmr8alHK|؇~/(ȄzH|x(LH8> 6(L8AHD׉؉T8Chȉ1xEXHx؂X=Dr(pX<Ջe#H(Xr/3Xxظ/Xa[a_8EZaȆ=xS(hhĎvZa8䘎(=86h ؐ@6x6HD菧)#9y7)똒,S$,9NČ;<=>D遡舋JLNٔPRx039$ɕ897y+ɖ'ٖeٌ9Yev9 ?ևSd$ȍ%I\ (Mij &阙ٙZ9]yfInɓy I(~) sx#q q)9)6 X=ɌYd㌪ف9YRD28Ey{ț9՜4 ٛǹ&ɖZԕwȜ w{@ՙ Hys,聸)ɘn!I6hs⸏)8-Zy90:Y7٠uB8hh:xF9< hS7h?AJ^=``SJZLN*lڦmWg]5Jyx(*8CJqڙZ6u wyʗ{ʝIZi衏y kʃ5 9yYZ@ةBʇʥتZt z( ZϺʢz[JiH̚%ꂠ>Xɗ9)j9pi-  Ty Jځ*XigII)z;'XT98{:8[uH**ʚZn*ݪ9JSK";&*$;i :˧Ek&jز+; yxx `x'?[f۱zI˷ z'{"˰o+s$~*MKhہIɻZ9 ۺL;;U{˙Y0Kk(J}9Z[[@{껾싇۾;{˃ۿky<\| <\| "<$\&|(*,.02<4\6|8:;L!B,:H*\ȰÇ#JHŋ3jȱG x$0ɓ(S\ɲ˗0cʜI͛8sɳϟ@yѣH*]4ӧPsܘJ6jʵׯ`iKvٳhX˶۵/ʍ뢮],ջ_NAp 0#A3gϠC{=Rw5k c@۸s[{wSNȏGXΜ9П?N}د7ν;_@ Cq 4)(^Bmکꨔ~6)m.i+:r,U^)[z! y(<,@-4 X-$@P_De@wb%О~`[a޻j5a 𤕦hnz *dG\꩜UAjF1!f$+ȱ ,t/?@,4o@t, 39+PWK?л#n~TiP|$]0TM% cOPVqWh*VAd־%P X\sXw^"ߢ*J#q\.09d'"`eX@:) X,>O]Њ6v/ NS@es wB<5O˛Dd 6C}ϊi#֖/kH  $R_g?o [G8j: ^E|07 R/F8@#4HDh$ Fj2L>I"Sadw-v ҄&pi\$D#ry{Dbj*w*|h"8M|h}dhJ1on[b緇A33Z*+RsĒ)Dt# hԠ$@l$C,D [W␆] W9C<, !DrQYʤ ε5[xl359'H{X&HyW .ٗJ;KLІ{۩iZfd@8[[fo)V;{\&@~ԎX9&'Yأ3ii|k}4dOyeR4A"Tx/-F!ػnvo%lLW3P @s\vy[/,J1w!Vrk\ 0l[21Qm\@J`Y-c?`S+yLYE8ž֨7Zk:5g*vǙC״q;U?|woܬˍSPʴߝJѓ3|<"$c?Ͽ8*yl!kHCtHXx}A4р ȁ&x*,؂. $8)<؃>4Jx`t0}H_87vH*~Xԉ-XHu(2hXqx8+8RQ艼Cx(PS(Xt-8Xx2At_7$kyB6eXߨ;xH_(xT&H츎p4Wf;阊*4XAcS)(6pkX4ڸh縎ُW!%_X+ɇ,2'y_ 9.ɏBӐ>Y?AٓHekؔNP9RYT2 +`99YdP& :cْiٖlqIor<@94 YقG>Bٸv)(َ8M間ٖtu^Yk);=hXʘ 'pz9d I:Q5 _p)i~ 9|؛B\ٕɋ x~2ʙsٙs69I~{邲)Hg,; *y\ƒَ I(\yhŐ iY)8XYɝ 4ꍾY[ٝ8/*9_;zjXjPjNxE _>Z@J^`*KHzÙHإǦYDMf*V**hIy˘Kz{w *񈞈?:)Ayww:ٙ0ڢ8 Rl&ؐɓiZ>Iʠy96jxv:ꨠ.ڬh8YkC\ʩ,x}9**J U0ě:I&i ߩ|ڇZz g~Io9y{ #zJWi.۲0.հ+ozZzɩ +8yء'k*4iy[z+@BKb-4Qu≧JħjUEX@^!Jâfh)\MJ)`rک**en#j Gj۬Kz+p(KkW~ɀǂgc.{"@ B"H#=9Q ty @Q駻 kjV OZi)̰ B0Ĥũdƫml$lc2nZ0rpʿB^sw59̞< ԮsҴ/> |sRm@;?HuD<9 AR tUAهUoAk @ W%΍W|wĥJť\9qnU2Yne9 2(0Zid΅]P;0jȸRN@@Q<@yҋ8B݋bVf(Ulc _%@-!D ~#إ" F{'8 :^ӱ=N d`,7FP.|FgC@@@h@J"@8)II ;RYkv/~4A \rd<;Z[D4ј٫AؽY!YE0VS R0"4Rc GQTt1%}#79\5T>)aE2"AHl$$H~l@FObuT!`42ma+e`DaA(DqFD%5E+^0M|$c śg83e?NaXNp c+IϑZֶؙ##O B:I.%DC'NJr*3j;-7!H40:ܥY_T%LD*<OSZjleȚRgƸ8VNsbF g8Hb(2imvV^Gt׹]'I3Wt =9*`$2vl!d?܉%I55z6)e^k:S08ȴizve lVS]1SV`p#JoIh|VɫrOE221c~ixʀdtu.%C bU誃uF5Q^<.;{^A_[UΞ3Cl? iV'Gq8޽jc`:>wYs%B݈Odj=w}?}X:{OOтx}Ͽ_ 7x /8Ȁ(~8xh4dR 8$X&H~lxH"Ȃ023.(`7<؃n>9X;hCBH~K~Mx~>3QJS}U@X~ׅ^`؅W1JL~h8>UxT}W(뗅m;чaCGa"NȆXR}v4Zw-ݒ؉H-:hR6eB_e聅XXQCYXX4C3tBSp3q:p،hNX4C84(q(ˆ8hHÈ宅XH阏s(X@CɌL49Yy1/H菩(苻H%舎*iH.&ْ&I!iY 9?pHJ]ƃ.cؑȒ) Y8ً-eUy#i4Y2Idi"ٕ)ٓ? pNvLp7'gV 7]ُ/9َ%xǖr o9ewyy_Xx+~.Q9(ٚh!YIbvbi1YC"hBy<) Yqy`ؐwǗxxYcXȊY JCBXȋk9qtט ؔgYF6jzihٗR: Z#蟊 ڙ9:臄JǍX؏'Q "2:I-z )~?7xk(N7J٠%ʘ~;})?jˉvșA#ZjԆ9I8QIi~O7WÉ9עf|y{=qڈYZʉihب(j*kn H5D採zyOצ٣٥Hʓt_*3 ʡɞcFyۉʤ1HoT RȫWêj_Yɮkji٘٬JNj칭u;*jෙs劮I*ɏy؝Ư /*zkik8KڱbMرYzipuYGuN[u tO;T[P+Meuʟ\Jjh?K`HKIGIۡa|۷*9Xةڎg[)ʬI+~~{ː[Jںʵ;['( [{CQۼ;[{؛ڻ۽\;[Y<껾۾;[{ۿ<L~x <\|;post XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate ͣ Rk]ǒ3v1ntry( älcU4{qYKxC_url 5http://www.laurasmidiheaven.com/images/download2.gifbsrl8http://www.laurasmidiheaven.com/00midis/000000002975.damime image/gifhntt"2c0e9-2b5-417355a8"hvrsdataGIF89a`b߷ۦӱث77kkttMM||t\\Ƈ描!, dihAp,tmk|pH,Ȥr8ШtJZRv&bل4zbQ̻KU>1{{ wt  } H+ė "ޗwI)ÆFF"\;Aڵ t '4yM×ʌ$͚l>8$aYM TS j',Ԕ%PJz̯v +E Tơ08*j)+&{ 0#` 1p` k |`p f2S]Ű$b?0lH 4`@l\mܹ=0Xs~l'Hp!Bx!`:4`Aȇ0?w^w`&2 6.X+`fvR( h(,b#;post{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate {M(ǔntry(+t2^ \gȃ| 8ͱ9url ;http://www.laurasmidiheaven.com/images/happystarstill2.gifbsrl>http://www.laurasmidiheaven.com/00midis/000000002975-refer.damime image/gifhntt"2c130-155-4231bd80"hvrsdataGIF89aDCq(j@8xV.v)M A^1T*tKeE{(mH/jF6X5,lIYlDh!~XvPnDT& wRk>f:mAa3xNwN]e P V(d!\1K uN^2_4l#rJAQ" b S% !2,r@pH,ȤX:3I(1a*Ecx@"d̦x[}K{S``` !k{"#{$S%]&'B()]*S+,-.E/01ffA;postȃ|XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcate +ȃ|WnǔUcat e&DNpLn7?9}Q.n&ǃ u]@`-n&Lj } ciǺ9'ǎOr?ߋǏh/,C <dAh}6ǏX*Q)DunݏǏٍƢF.ǒ[y1u˞KϾWhǒ]ېﺼMҽ+ǒ-ͣ Rk]ǒ3v1 {M(ǔ+ȃ|WnǔUaux JSURLBhttp://www.laurasmidiheaven.com/00-MIDI/2/000000002975/Ave%20Maria